کارآفرینی سازمانی

شرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به گونه‌اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه‌حل‌هاي جديد و متفاوتي را طلب

ادامه